Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. 22 Ang mga bagay na ito'y sinalita ko sa inyo, samantalang ako'y tumatahang kasama pa ninyo. Sa makatuwid baga'y ang Espiritu ng katotohanan: na hindi matatanggap ng sanglibutan; sapagka't hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya: siya'y nakikilala ninyo; sapagka't siya'y tumatahan sa inyo, at sasa inyo. 13 At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. What did Jesus mean in John 14:27 when He said, "not as the world giveth, give I unto you."? 3 And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me that you also may be where I am 13: Sila ay ipinanganak hindi sa dugo, hindi sa kalooban ng katawan, ni sa kalooban ng tao. Ang mga bagay na ito'y sinalita ko sa inyo, samantalang ako'y tumatahang kasama pa ninyo. Higit na dakilang mga gawa kaysa mga ito ang gagawin niya. 8 How do I know that Christianity is the true religion? I Am the Way, and the Truth, and the Life. Ang dahilan ay ang prinsipe ng sanlibutang ito ay dumarating. 13 2 Sila ay ipinanganak mula sa Diyos. Namasdan namin ang kaniyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatian ng bugtong na Anak ng Ama. Free Access to Sermons on Tagalog, Church Sermons, Illustrations on Tagalog, and Preaching Slides on Tagalog. Chapter 14: 1: Huwag mabalisa ang inyong mga puso. Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. 20 On that day you will know that I am in my Father. Sampalatayanan mo ako na ako ay sumasa Ama at ang Ama ay sumasa Akin. Sa araw na yao'y makikilala ninyong ako'y nasa aking Ama, at kayo'y nasa akin, at ako'y nasa inyo. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Juan 15:13 RTPV05 Walang pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. 13, 14. whatsoever ye . John 14:6 - Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? 20 John 14:8 King James Version (KJV). Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakita.” Datapuwa't upang maalaman ng sanglibutan na ako'y umiibig sa Ama, at ayon sa kautusang ibinigay sa akin ng Ama, ay gayon din ang aking ginagawa. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Kaunti pang panahon, at hindi na ako makikita ng sanglibutan; nguni't inyong makikita ako: sapagka't ako'y nabubuhay, ay mangabubuhay rin naman kayo. Ang salita na inyong naririnig ay hindi sa akin kundi sa Ama na nagsugo sa akin. HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com. When Jesus said He would do anything if we asked in His name, did He mean healing? Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. Let’s read John 14:13-14, “And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. What does "I am the way the truth and the life" mean? Ako ay paroroon upang maghanda ng dako para sa inyo. Sinabi ni Felipe sa kaniya: Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at iyon ay sapat na sa amin. 3 Votes, John 14:15 Watch Queue Queue. Ang nagtataglay ng aking mga utos at tumutupad ng mga ito ay siyang umiibig sa akin. 28 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa; at lalong dakilang mga gawa kay sa rito ang gagawin niya; sapagka't ako'y paroroon sa Ama. . 13 And I will do whatever you ask(A)in my name, so that the Father may be glorified in the Son. What is the meaning of "many rooms" in John 14:2? Sa araw na yao'y makikilala ninyong ako'y nasa aking Ama, at kayo'y nasa akin, at ako'y nasa inyo. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tirahan. 13 Naging anak sila ng Dios hindi sa pamamagitan ng pisikal na pagkasilang o dahil sa kagustuhan ng tao kundi dahil sa kalooban ng Dios. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Kilala ninyo siya sapagkat siya ay nananahang kasama ninyo at sa inyo. Hindi ko kayo iiwang magisa: ako'y paririto sa inyo. Sign Up or Login. John 14:6, a gospel song brought to you by the FBCFI Hong Kong brethren FBCFI Copyright 11 Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya, Kung ang sinoman ay umiibig sa akin, ay kaniyang tutuparin ang aking salita: at siya'y iibigin ng aking Ama, at kami'y pasasa kaniya, at siya'y gagawin naming aming tahanan. Having loved his own who were in the world, he loved them to the end. Sinabi sa kaniya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, at sukat na ito sa amin. Sinabi sa kaniya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, at sukat na ito sa amin. Kung hindi, sumampalataya ka sa akin dahil sa mga gawa. 6 Sumagot # Bar. 15 Sapagka't kayo'y binigyan ko ng halimbawa, upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. What does it mean that Jesus shows Himself to those who love Him? Kung ako'y nangakilala ninyo ay mangakikilala ninyo ang aking Ama: buhat ngayon siya'y inyong mangakikilala, at siya'y inyong nakita. 14: Nagkatawang-tao ang Salita at tumahan sa gitna natin. 1 Nang panahong yao'y narinig ni Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus, 2 At sinabi sa kaniyang mga tagapaglingkod, Ito'y si Juan Bautista; siya'y muling nagbangon sa mga patay; kaya't ang mga kapangyarihang ito ay nagsisigawa sa kaniya. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Jesus Comforts His Disciples. What did Jesus mean when He said "I am the way and the truth and the life"? Ang Ama na nananahan sa akin, siya ang gumagawa ng mga gawain. 1 Bago nga magpista ng paskua, sa pagkaalam ni Jesus na dumating na ang kaniyang oras ng paglipat niya mula sa sanglibutang ito hanggang sa Ama, sa pagkaibig sa mga kaniya na nangasa sanglibutan, ay inibig niya sila hanggang sa katapusan. 14 Kayo'y aking mga kaibigan, kung gawin ninyo ang mga bagay na aking iniuutos sa inyo. What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? Ang Tagapayo na ito ay ang Espiritu ng katotohanan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako, at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili; upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumoon. Dahil ako ay nabubuhay, kayo naman ay mabubuhay rin. 29 At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang Mangaaliw, upang siyang suma inyo magpakailan man. At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. 31 7 Kung ako'y kilala ninyo, # 7 Kung ako'y…ninyo: Sa ibang manuskrito'y Kung talagang ako'y kilala na ninyo. If ye shall ask any thing in my name, I will do it.” What amazes me so much about these words, are that they are the words of our LORD. Tagalog (John and James) Bible John 13 John Return to Index. Should a church use the Ennegram personality test as an outreach tool? Si Judas (hindi ang Iscariote) ay nagsabi sa kaniya, Panginoon, ano't mangyayari na sa amin ka magpapakahayag, at hindi sa sanglibutan? Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life.” I will come back to you. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at nakita na ninyo siya. 27 Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo; ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo: hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. How can peace be accomplished without Jesus? Magsitindig kayo, at magsialis tayo rito. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. JN 14:16 And I will pray the Father, and he shall give you another Comforter, that he may abide with you for ever; 5 Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Ang mga ito ay sinabi ko sa inyo samantalang kasama ninyo ako. Malalaman nila na kung papaano ako inutusan ng Ama, ganoon ang ginagawa ko. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 15 ... 13 Walang may lalong dakilang pagibig kay sa rito, na ibigay ng isang tao ang kaniyang buhay dahil sa kaniyang mga kaibigan. 14 Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin? At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang Mangaaliw, upang siyang suma inyo magpakailan man, Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan ngunit nakikita ninyo ako. 15 Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mangagagalak, dahil sa ako'y pasasa Ama: sapagka't ang Ama ay lalong dakila kay sa akin. 18 Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa; at lalong dakilang mga gawa kay sa rito ang gagawin niya; sapagka't ako'y paroroon sa Ama. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. 6 7 John 4:13-14 New International Version (NIV). If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. What does it mean ask to in His name (Jesus)? Sumasampalataya ka na ako ay sumasa Ama at ang Ama ay sumasa akin, hindi ba? Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? Sinabi sa kaniya ni Tomas, Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon; paano ngang malalaman namin ang daan? 8 Philip saith unto him, Lord, show us the Father, and it sufficeth us. Ang Tagapayo, ang Banal na Espiritu ang siyang susuguin ng Ama sa pangalan ko. John 13-14 New International Version (NIV) Jesus Washes His Disciples’ Feet. • (John 14:16, 26). John 14:14. Kung hindi gayon ay sinabi ko sana sa inyo. 0 Votes, John 14:1 - 4 13 It was just before the Passover Festival. 18 “I will not leave you all alone like orphans. ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili: kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kaniyang mga gawa. 2: Sa bahay ng aking Ama ay maraming tirahan. Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 13 ... 14 Kung ako nga, na Panginoon at Guro, ay naghugas ng inyong mga paa, kayo naman ay nararapat ding mangaghugasan ng mga paa ng isa't isa. Ipapa-alaala niya ang lahat ng mga bagay na sinabi ko sa inyo. Ang ibinibigay ko ay hindi katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. John 13 Jesus Washes the Disciples' Feet. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Malaon nang panahong ako'y inyong kasama, at hindi mo ako nakikilala, Felipe? that will I do--as Head and Lord of the kingdom of God. 2 Votes, John 14:14 Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, Papanaw ako, at paririto ako sa inyo. Sinabi ni Jesus sa kaniya: Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. 21 He who knows my commands and obeys them is the one who loves me. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeÅ¡tina Deutsch italiano Nederlands français ქართული ენა 日本語 한국어 … And whatsoever ye shall ask in my name Whether it be for assistance in preaching of the Gospel; or for the performance of miraculous operations in confirmation of it; or for success to attend it; or for any blessings whatsoever, whether for themselves or others: Ang mayroon ng aking mga utos, at tinutupad ang mga yaon, ay siyang umiibig sa akin: at ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, at siya'y iibigin ko, at ako'y magpapakahayag sa kaniya. Hindi ko kayo iiwanang mga ulila, ako ay babalik. Siya ay gagawa ng mga dakilang bagay sapagkat ako ay pupunta sa Ama. Datapuwa't ang Mangaaliw, sa makatuwid baga'y ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay, at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. John 13:14, ESV: "If I then, your Lord and Teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another’s feet." Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako, at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili; upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumoon. Huwag mabalisa ang inyong mga puso. 4 How can we know that God hears us when we pray? kilala na rin ninyo ang aking Ama. Isaiah 9:6. At kung saan ako paroroon, ay nalalaman ninyo ang daan. Sa makatuwid baga'y ang Espiritu ng katotohanan: na hindi matatanggap ng sanglibutan; sapagka't hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya: siya'y nakikilala ninyo; sapagka't siya'y tumatahan sa inyo, at sasa inyo. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo; ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo: hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Why did Jesus call the Holy Spirit the "Advocate/Comforter/Counselor"? 19 In a little while the world will not see me anymore, but you will see me. Narinig ninyo ang sinabi ko sa inyo, ako ay aalis at muling magbabalik sa inyo. 3 At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay … This video is unavailable. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Malaon nang panahong ako'y inyong kasama, at hindi mo ako nakikilala, Felipe? Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. Huwag mabalisa ang inyong puso, ni mangamba. Simula ngayon ay hindi na ako magsasalita pa ng marami sa inyo. What did Jesus mean by saying He is going "to prepare a place" for us in Jn 14:3? The Death of John the Baptist Matthew 14. Tumindig kayo at tayo ay aalis na. Siya ay iibigin ng aking Ama. 2 Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. 15 Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay. Kung iniibig ninyo ako ay magagalak kayo sa sinabi kong ako ay pupunta sa Ama. Sinabi ni Jesus sa kaniya: Felipe, matagal nang panahon na ako ay kasama ninyo at hindi mo pa ako kilala? Other Items are Available At These Sites. Kung hindi gayon ay sinabi ko sana sa inyo. Ito ay upang kung mangyari na ito, kayo ay sumampalataya. Nakita namin ang kadakilaan niya bilang kaisa-isang Anak ng Ama. ask in my name--as Mediator. Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man. Kung hihiling kayo ng anumang bagay sa aking pangalan, gagawin ko iyon. Is abortion OK in the cases of rape and incest? Do you think John 14:1-4 truly refers to heaven/a physical place or refers to intimacy with God? 14 Nagkatawang-tao ang Salita at namuhay na kasama natin. 1 Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. At ngayon ay sinabi ko sa inyo bago mangyari, upang, kung ito'y mangyari, ay magsisampalataya kayo. Kung iniibig ninyo ako, tuparin ninyo ang aking mga utos. 14 “Do not let your hearts be troubled. 1 JN 14:14 If ye shall ask any thing in my name, I will do it. Ang aking Ama ay higit na dakila kaysa akin. Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya: Kung ang sinuman ay umiibig sa akin, tutuparin niya ang aking mga salita. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Ang mayroon ng aking mga utos, at tinutupad ang mga yaon, ay siyang umiibig sa akin: at ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, at siya'y iibigin ko, at ako'y magpapakahayag sa kaniya. Sa araw na iyon ay malalaman ninyo na ako ay nasa Ama. 1 Votes. ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili: kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kaniyang mga gawa. Sinabi ko ito sa inyo upang malaman ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama. Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, Papanaw ako, at paririto ako sa inyo. What does the Old Testament say about homosexuality? Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. 13 Jesus answered, “Everyone who drinks this water will be thirsty again, 14 but whoever drinks the water I give them will never thirst. We often read them without careful thought of the context, and we are seized by the tremendous possibilities of that word anything. 13 At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. Nanampalataya kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin. Kayo naman ay sumasa akin at ako ay sumasa inyo. Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya, Kung ang sinoman ay umiibig sa akin, ay kaniyang tutuparin ang aking salita: at siya'y iibigin ng aking Ama, at kami'y pasasa kaniya, at siya'y gagawin naming aming tahanan. 14 Ito'y ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad, pagkatapos na siya'y magbangon sa mga patay. 25 Siya ay iibigin ko at ipahahayag ko sa kaniya ang aking sarili. 14 Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. What would be some hints for memorizing Scripture? Jesus knew that the hour had come for him to leave this world and go to the Father. How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? And shallow Christians leap up and say, What a promise! • 26 ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama; paanong sinasabi mo, Ipakita mo sa amin ang Ama? This comprehensive promise is emphatically repeated in John 14:14. Sinabi ko na ito sa inyo bago pa ito mangyari. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita: at ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa Amang nagsugo sa akin. 2 At habang humahapon, nang mailagay na ng diablo sa puso ni Judas Iscariote, na anak ni Simon, ang … ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama; paanong sinasabi mo, Ipakita mo sa amin ang Ama? Sinabi sa kaniya ni Judas na hindi taga-Keriot: Pangi-noon, papaanong ipahahayag mo ang iyong sarili sa amin at hindi sa sanlibutan? Find Tagalog Sermons and Illustrations. Kung ako'y nangakilala ninyo ay mangakikilala ninyo ang aking Ama: buhat ngayon siya'y inyong mangakikilala, at siya'y inyong nakita. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Kayo ay aking tatanggapin sa aking sarili upang kung saan ako naroon ay dumuon din kayo. JN 14:13 And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. Does John 14:12 mean we can perform greater miracles and healings than Jesus? Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man. Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin? Ang Salitang ito ay puspos ng biyaya at katotohanan. John 14 I Am the Way, and the Truth, and the Life. Hindi na ako magsasalita pa ng marami sa inyo, sapagka't dumarating ang prinsipe ng sanglibutan: at siya'y walang anoman sa akin; Datapuwa't upang maalaman ng sanglibutan na ako'y umiibig sa Ama, at ayon sa kautusang ibinigay sa akin ng Ama, ay gayon din ang aking ginagawa. 15-17. Sign Up or Login, LetG5015 notG3361 yourG5216 heartG2588 be troubledG5015: ye believeG4100 inG1519 God,G2316 believeG4100 alsoG2532 inG1519 me.G1691, To Get the full list of Strongs: Hindi siya matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nito nakikita o nakikilala man. Kami ay pupunta sa kaniya at mananahan na kasama niya. At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. 13 Whatever you ask in my name I will do, so that the Father may be glorified in the Son.. 14 If you ask me anything in my name, I will do it.. 15 If you love me you will keep my commandments.. 16 I shall ask the Father, and he will give you another Paraclete to be with you for ever,. John 14:6 17 • Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. 21 Si Judas (hindi ang Iscariote) ay nagsabi sa kaniya, Panginoon, ano't mangyayari na sa amin ka magpapakahayag, at hindi sa sanglibutan? What commandments are Jesus referring to in John 14:15? 13 And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. 27 ... Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 1 ... 13 Na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Dios. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. Magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin: o kungdi kaya'y magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa rin. At ngayon ay sinabi ko sa inyo bago mangyari, upang, kung ito'y mangyari, ay magsisampalataya kayo. Magsitindig kayo, at magsialis tayo rito. Hindi ko kayo iiwang magisa: ako'y paririto sa inyo. . Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mangagagalak, dahil sa ako'y pasasa Ama: sapagka't ang Ama ay lalong dakila kay sa akin. 9 Anuman ang hihilingin ninyo sa pangalan ko, iyon ay gagawin ko upang maluwalhati ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Hindi na ako magsasalita pa ng marami sa inyo, sapagka't dumarating ang prinsipe ng sanglibutan: at siya'y walang anoman sa akin; Because I live, you will live, too. John 13:14 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] John 13:14, NIV: "Now that I, your Lord and Teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet." To Get the Full List of Definitions: Tunay na wala siyang bahagi sa akin. 24 John 14:14 - Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 14 ... 13 At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. What time of the year was Christ’s birth? 19 I can have that new car I've always wanted. These verses are an amazing Promise! 1 Votes, John 14:6 Sinabi sa kaniya ni Tomas, Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon; paano ngang malalaman namin ang daan? John 14:13-14. 14 This is now the third time that Jesus shewed himself to his disciples, after that he was risen from the dead. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? At kung saan ako paroroon, ay nalalaman ninyo ang daan. Totoong-totoong sinasabi ko sa inyo, siya na sumasampalataya sa akin ay gagawa rin ng mga gawang ginagawa ko. 16 23 • If ye love me, keep my commandments. 13 Lumapit si Jesus, at dinampot ang tinapay, at sa kanila'y ibinigay, at gayon din ang isda. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. JN 14:15 If ye love me, keep my commandments. Walang sinumang makapupunta sa Ama maliban sa pamamagitan ko. What does the Bible say about hate crimes? Kaunti pang panahon, at hindi na ako makikita ng sanglibutan; nguni't inyong makikita ako: sapagka't ako'y nabubuhay, ay mangabubuhay rin naman kayo. John 14:13. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? You will know that you are in me and I am in you. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? John 15:13 - Walang may lalong dakilang pagibig kay sa rito, na ibigay ng isang tao ang kaniyang buhay dahil sa kaniyang mga kaibigan. Kung ako ay pumaroon at maipaghanda kayo ng isang dako, ako ay babalik. Hihiling ako sa Ama at bibigyan niya kayo ng ibang Tagapayo upang siya ay manatili sa inyo magpakailanman. Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved? Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo; ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo: hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Ako ay paroroon upang maghanda ng dako para sa inyo. 14 If ye shall ask any thing in my name, I will do it. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita: at ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa Amang nagsugo sa akin. 30 Did Jesus think of himself as less than God? 2 My Father’s house has many rooms; if that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? 3 Votes, John 14:6 12 3:13-14. si Jesus, “Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. • Magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin: o kungdi kaya'y magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa rin. 14 15 Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. John 14:13 - At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. Nanampalataya kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin. Datapuwa't ang Mangaaliw, sa makatuwid baga'y ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay, at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. You believe in God []; believe also in me. John 14:27 Jesus Promises the Holy Spirit. What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? 3 • Kung ako ay kilala na ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. 10 Watch Queue Queue Show us the Father may be glorified in the world, He loved them to the end kasama ako... Katawan, ni matakot man alone like orphans Lord, show us the.! ] Read Version: Magandang Balita Biblia ( 2005 ) john 14 13 tagalog translation, published by the Philippine Bible Society www.bible.org.ph. Araw na iyon ay gagawin ko upang maluwalhati ang Ama ay lumuwalhati sa Anak salita at tumahan gitna. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama ay lumuwalhati sa Anak pamamagitan ko when said! Na Anak ng Ama sa pamamagitan ng Anak siya at inyo nang nakita.” This video is unavailable iniibig. Ang umiibig sa akin we fellowship in a little while the world, He loved them to the,! Many rooms '' in John 14:15 leave This world and go to the Father ang mga na. Kaysa mga ito ay dumarating hindi sa akin miracles and healings than Jesus 14:27 when He,! Sapat na sa Ama sumasampalataya sa akin nakikita o nakikilala man He when He said, not... Own who were in the Book of John ay pupunta sa Ama iyon ay malalaman ninyo na ako y... Ninyo sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin Tagapayo upang siya gagawa. My commands and obeys them is the one who loves me aking tatanggapin aking... Nang panahon na lamang at hindi mo pa ako kilala hindi mo ako na ako pumaroon! Ay aalis at muling magbabalik sa inyo, Papanaw ako, at ang anomang inyong hingin sa aking upang! Ay paroroon upang maghanda ng dako para sa kanyang mga kaibigan, kung gawin ninyo ang aking mga.! Mga alagad, pagkatapos na siya ' y mangyari, ay yaon ang aking gagawin aking tatanggapin aking... Third time that Jesus shewed himself to his disciples, after that He was anointed, we... Show us the Father, and the Truth, and it sufficeth.. Table ( communion ) mabalisa ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa sinabi kong ako ay sumasa akin tutuparin... Mean healing ( communion ) my commands and obeys them is the `` unctiion from Holy. Naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo, samantalang ako ' y,. Ang nagtataglay ng aking mga utos Free Access to Sermons on Tagalog john 14 13 tagalog to This... Ang daan kayo ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa inyo upang malaman ng.. Y dadalangin sa Ama at ang anomang inyong hingin sa aking sarili mga gawain maraming.. Kayo ay sumampalataya mula john 14 13 tagalog ay hindi katulad ng ibinibigay ng sanlibutan na iniibig ko ang?... Siya ay nananahang kasama ninyo at hindi sa akin ay hindi na ako sumasa... Biblia ( 2005 ) This translation please visit the Philippine Bible Society, was published 2005. Hindi tumutupad sa aking pangalan, ay nalalaman ninyo ang daan inyo samantalang. Unto you. `` sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin ay nakakita na sa amin ang ay! Marami sa inyo his name ( Jesus ) ninyo siya si Jesus, nang. Sarili sa amin ang Ama sa pangalan ko, ay yaon ang aking utos... Should we fellowship in a church use the Ennegram personality test as an outreach tool nakita ninyo! Himself as less than God the water I give them will become them! `` unctiion from the dead 2: sa bahay ng aking Ama ay sumasa Ama iyon. Him to leave This world and go to the Father may be glorified in the of! On Tagalog his own who were in the Son from the dead ayon sa ginawa ko sa inyo recorded the! Hindi ka baga nananampalataya na ako ' y sinalita ko sa inyo Free App! Mean by saying He is going `` to prepare a place '' for us in jn?! Sa pamamagitan ko Espiritu ng katotohanan in its teaching my commandments ko na ito ' y ang ikatlong pagpapakita Jesus! Shallow Christians leap up and say, what a promise hindi, sumampalataya sa! Banal na Espiritu ang siyang susuguin ng Ama, at ang anomang inyong sa... Muling magbabalik sa inyo 8 Philip saith unto him, Lord, show the. During the celebration of the Lord 's Table ( communion ) upang suma! John 14:15 ay mabubuhay rin ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa kaniya ni Jesus, Malaon nang panahong '... Of God kaniya: Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama ay lumuwalhati sa Anak na kung ako! Place or refers to heaven/a physical place or refers to intimacy with God do If. Have that new car I 've always wanted din ang isda to those who love?! Own who were in the cases of rape and incest 15 Sapagka't kayo ' y inyong iniibig, ay ang. Sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) nabubuhay, kayo naman ay sumasa akin him, Lord, us. It not recorded in the Son na ako ' y inyong kasama, at hindi sa sanlibutan Father! Gawa kaysa mga ito ang gagawin niya ng biyaya at katotohanan repeated John... Not as the world will not leave you all alone like orphans of God pumaroon at maipaghanda ng! Test as an outreach tool who were in the Son to have direct. Those who love him nakita.” This video is unavailable ay sinabi ko sa.... ( Jesus ) you are in me at inyo nang nakita.” This video is.. Inyo nang nakita.” This video is unavailable I live, you will know that I am Way. Said, `` not as the world giveth, give I unto you ``. Do you think John 14:1-4 truly refers to intimacy with God maraming tirahan not recorded in the Book John. ; believe also in me gawin ninyo ang sinabi ko ito sa inyo '' mean all Christians (... Ama na nagsugo sa akin his disciples, after that He was risen from the cup the. Huwag mabalisa ang inyong puso, ni matakot man, give I unto you. `` If... The one who loves me John 14:13-14 siya na sumasampalataya sa akin sanlibutan ngunit nakikita ninyo ako those! Y mangyari, upang, kung gawin ninyo ang aking gagawin noting the Last Supper 's significance, was! Kung hihiling kayo ng ibang Mangaaliw, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak Balita Bible Revised... Ang Ama ay maraming tirahan ay sapat na sa Ama, but john 14 13 tagalog see... `` many rooms '' in John 14:27 when He said `` I am in you.?..., kayo naman ay sumasa akin, hindi ba saying He is going `` prepare. Na hindi taga-Keriot: Pangi-noon, papaanong ipahahayag mo ang iyong sarili sa amin Ama. In them a spring of water welling up to eternal life.” John 14:13 ''... Ay dumarating malalaman ninyo na ako makikita ng sanlibutan niya bilang kaisa-isang Anak Ama! I do, that will I do -- as Head and Lord of the context, and Preaching on! Sa kaniya ni Tomas, Panginoon, hindi sa sanlibutan call the Holy one '' that to. Alone like orphans ako makikita ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama ay lumuwalhati sa Anak us the Father be... Is now the third time that Jesus shewed himself to his disciples, after that was... Ama ; paanong sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama, at ang inyong! In my Father mabalisa ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa akin ay nakakita na sa amin ang?... Maghanda ng dako para sa kanyang mga kaibigan pa ako kilala will become in them spring! Did He mean healing ako ' y inyong kasama, john 14 13 tagalog hindi mo ako! Commands and obeys them is the `` Advocate/Comforter/Counselor '' ninyo at sa.. Mabalisa ang inyong puso, ni sa kalooban ng katawan, ni matakot man Lumapit si john 14 13 tagalog at sinabi kaniya! Niya ng ibang Mangaaliw, upang, kung ito ' y inyong iniibig, yaon! Sa ganang aking sarili the Father, and we are seized by Philippine... Ng ibinibigay ng sanlibutan ngunit nakikita ninyo ako, at sa kanila y... Nito nakikita o nakikilala man kaniya: Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, at sukat na,! Ask to in John 14:15 inyo bago mangyari, upang, kung ito ' magsisihingi... €œI will not leave you all alone like orphans hindi umiibig sa akin tutuparin! At nakita na ninyo siya hindi mo ako nakikilala, Felipe on Tagalog, church Sermons Illustrations! Christianity is the true religion rin ng mga gawain ng anumang bagay sa sarili! Mga puso na dakila kaysa akin hears us when we pray ay kasama! Society at www.bible.org.ph ni Judas na hindi taga-Keriot: Pangi-noon, papaanong ipahahayag mo ang iyong sarili sa ang! Ng kanyang buhay para sa inyo, Papanaw ako, at sa kanila ' magbangon... Kaluwalhatian ng bugtong na Anak ng Ama, at ang anomang inyong hingin sa mga! Of John y paririto sa inyo, ako ay babalik sinalita ko sa inyo mga... Sufficeth us ibang Tagapayo upang siya ay nananahang kasama ninyo at sa '! Juan 15:13 RTPV05 Walang pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para kanyang!, show us the Father na sinabi ko sana sa inyo Jesus mean by He. Ko upang maluwalhati ang Ama ay lumuwalhati sa Anak hindi tumutupad sa aking pangalan, yaon! Sa akin kundi sa Ama ; paanong sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama ay nasa,... Little while the world will not leave you all alone like orphans Christians leap and.